OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Dane kontaktowe Sprzedającego

Nazwa sklepu internetowego: Sepibone

Operator: Kuciánová Gabriela

Siedziba: Vaňkova 2627/10, Přerov 750 02

 

Numer indentyfikacyjny: 06773460

Telefon: 732 920 979

E-mail: info@sepibone.com

Adres kontaktowy: Vaňkova 2627/10, Přerov 750 02

Lista zakładów: Penčice 161/20, Přerov 750 02

 

  1. Informacje

Informacje o towarach i cenach, podanych przez Sprzedającego są wiążące, z wyjątkiem błędów oczywistych. Ceny podane sę łącznie z wszystkimi podatkami (np. VAT) oraz opłatami, z wyjątkiem kosztów dostawy.

Informacje o sposobach dokonywania opłat dostępne są tutaj. Sprzedawca nie wymaga żadnych podatków w zależności od sposobu dokonywania płatności, z wyjątkiem przesyłki pobraniowej.

Zgodnie z ustawą o rejestracji utargu, Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia rachunku dla Kupującego. Jednocześnie zobowiązany jest do zarejestrowania otrzymanego utargu w administracji podatkowej on-line; w wypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Przyjęcie oferty z dodatkiem lub odstępstwem nie oznacza akceptacji oferty.

Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie innej niż pisemnej, wykazujące odstępstwa od rzeczywistej treści umowy, nie ma skutku prawnego.

Przyjęcie niezamówionego świadczenia przez Kupującego nie oznacza akceptacji oferty.

  1. Dostawa

Sprzedawca dostarcza kompletny towar Kupującemu w ciągu 15 dni od potwierdzenia zamówienia, chyba że u poszczególnych towarów podany jest inny czas dostawy. W wypadku, że w opisie towaru podane jest „w magazynie“, Sprzedający wyśle dany towar najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Kupujący zobowiązany jest przyjąć oraz zapłacić towar. Zaleca się, aby Kupujący jak najszybciej zapoznał się z towarem.

Dokumenty dotyczące towarów, a w szczególności dokumenty podatkowe, zaświadczenia oraz certyfikaty, wysyła Sprzedający Kupującemu w ciągu dwóch dni od przyjęcia towaru przez Kupującego.

Jeśli Kupujący tego zażąda, Sprzedający powinien jest potwierdzić pisemnie, w jakim zakresie oraz w jakim okresie trwają jego obowiązki z wadliwego świadczenia oraz w jaki sposób Kupujący może dochodzić swoich roszczeń.

Cena oraz sposób dostawy (informacje tutaj).

Jeżeli Kupujący nie dotrzyma obowiązku przyjęcia towaru w uzgodnionym terminie, jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu podatku za przechowywanie towaru za każdy dzień zwłoki w wysokości 10 CZK, jednakże w maxymalnej wysokości 300 CZK. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru w odpowiedni sposób w wypadku, że wysłał Kupującemu upomnienie poprzez e-mail a oferował mu nowy rozsądny termin do przyjęcia towaru. Sprzedający ma prawo wobec Kupującemu zaliczyć na dochód ze sprzedaży koszty za przechowywanie oraz koszty za daremną dostawę towaru, spowodowane brakiem współpracy ze strony Kupującego.

  1. Odwołanie zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub dokonania płatności. W ciągu tego okresu zalecamy zapoznać się z cechami oraz funkcjonalnością towaru.

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kiedykolwiek przed dostawą towaru.

Kupujący prześle lub przekaże Sprzedającemu formularz odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Kupujący nie musi podawać powodu odstąpienia od umowy. Aby ułatwić komunikację, wskazane jest podać w formularzu datę zakupu towaru lub numer umowy/dokumentu sprzedaży, rachunek bankowy oraz wybrany sposób zwrotu towaru.

Sprzedający jest zobowiązany zwrócić Kupującemu kwotę, odpowiadającą cenie towaru oraz kosztom dostawy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, takim samym sposobem, jakim otrzymano opłatę od Kupującego. Jeżeli Sprzedający ma w ofercie kilka opcji dostawy, jest on zobowiązany rekompensować Kupującemu najtańszą z tych opcji. Kupujący powinien wysłać lub przekazać zakupiony towar Sprzedającemu w tym samym terminie. Towar powinien być zwrócony Sprzedającemu (nie jako przesyłka pobraniowa) kompletny, najlepiej w opakowaniu oryginalnym, bez wykazywania żadnego pogorszenia stanu lub uszkodzeń. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych Kupującemu, zanim Kupujący nie przekaże towaru lub udowodni, że towar został wysłany do Sprzedającego.

Jeśli zwrócony towar zostanie uszkodzony w wyniku naruszenia obowiązków Kupującego, Sprzedający może skorzystać z prawa do odszkodowania za zmniejszenie wartości towaru i zaliczyć go do zwróconej kwoty.

Wyjątki: Prawo do odstąpienia od umowy nie może być zastosowane do umów o dostarczenie treści cyfrowych, jeśli nie zostały one dostarczone na nośniku fizycznym lub do umów o świadczeniu usług, w obu przypadkach pod warunkiem, że zostały umowy te wykonane za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienie od umowy; dalej do umów na usługi lub towary (w tym napoje alkoholowe), których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli Sprzedającego; do umów na dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby oraz w wypadku umów na towary, łatwo psujące się i towary, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami lub wyjęte z zapieczętowanego opakowania i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych; w wypadku dostarczania nagrań dźwiękowych, wideo lub programów komputerowych, jeżeli Kupujący naruszył ich opakowanie oryginalne; na dostawę gazet, czasopism lub innych periodyk; do umów o zakwaterowaniu, transportu, usługach gastronomicznych lub o korzystaniu czasu wolnego świadczonych w określonym terminie lub do umów, zawieranych na podstawie licytacji publicznej zgodnie z prawem regulującym licytacje publiczne.

Wzór/on-line formularz do odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru, jeżeli nie jest on w stanie obiektywnym, z przyczyn leżących po stronie trzeciej, dostarczyć kupującemu towar w rozsądnym terminie i/bądź okaże się że Kupujący już wcześniej naruszył umowę zawartą ze Sprzedającym.

Jednocześnie Sprzedający powiadomi Kupującego, że umowa nie zostanie zawarta, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwej tożsamości Kupującego lub w wypadku pojawienia się błędów oczywistych w informacjach odnośnie do towarów i cen.

  1. Prawa i obowiązki z wadliwego świadczenia

Jakość w momencie przejęcia towaru

Jeżeli przejęty towar posiada braki (np. nie spełnia uzgodnionych lub oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do uzgodnionego celu, nie jest kompletny, nie odpowiada swojej ilości, mierze, wadze albo jego jakość nie odpowiada innym parametrom prawnym, umownym lub przedumownym), chodzi wtedy o wady towaru, za które odpowiedzialny jest Sprzedający.

Kupujący może zażądać, najpóźniej do dwu lat od przejęcia towaru, od Sprzedającego bezpłatnego usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia opłaty za towar; jeżeli nie jest to proporcjonalne w stosunku do charakteru wady (zwłaszcza jeśli wada nie może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki), można zastosować wymóg, dotyczący dostarczenia nowego produktu bez wad lub nowej części produktu bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.

W wypadku, że naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, wtedy na podstawie odstąpienia od umowy może Kupujący zażądać zwrotu pełnej ceny zakupu.

W ciągu sześciu miesięcy od przejęcia towaru przyjmuje się, że wada towaru istniała już w momencie jego przejęcia.

Sprzedający nie jest zobowiązany spełnić wymogi Kupującego, jeżeli udowodni, że Kupujący wiedział o wadzie towaru przed jego przejęciem lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedaży towarów używanych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, odpowiadające poprzedniemu użytkowaniu lub zużyciu. W wypadku przedmiotów, sprzedawanych po niższej cenie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadę, dzięki której niższą cenę uzgodniono. Zamiast prawa na wymianę towaru ma Kupujący prawo do rozsądnej zniżki.

Prawa wynikające z wad według ustawy

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po przejęciu towaru w ciągu 24-miesięcznego okresu gwarancji lub okresu użyteczności, podanego w reklamie, na opakowaniu lub w załączonej instrukcji obsługi.

W tym okresie Kupujący może złożyć reklamację i według własnego uznania u danej wady (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), stanowiącej istotne naruszenie umowy, zażądać o:

usunięcie wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie brakującego elementu;

bezpłatną naprawę wady;

rozsądną zniżkę ceny zakupu; lub

zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

Istotne jest takie naruszenie umowy, o którym strona, która popełniła naruszenie umowy, wiedziała już w momencie zawierania umowy lub musiała wiedzieć, że strona druga nie zawarłaby umowy, kdyby takie naruszenie przewidywała.

W wypadku wady, która stanowi drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), ma Kupujący prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki ceny zakupu.

Jeżeli usuwalna wada pojawiła się ponownie po naprawie (trzecia reklamacja dla tej samej wady lub czwarta dla różnych wad) lub jeżeli towar ma więcej wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), może Kupujący skorzystać z prawa na pożądanie zniżki ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy .

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, spowodowane normalnym używaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

  1. Załatwienie reklamacji

Kupujący ma prawo złożyć reklamację do Sprzedającego lub osoby, przeznaczonej do naprawienia wady, bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady. W wypadku, że uczyni to na piśmie lub w formie elektronicznej, powinien Kupujący podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz preferowany sposób załatwienia reklamacji.

Formularz do pobrania tutaj.

Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o wyboru swego prawa w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody Sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy Kupujący zażądał o naprawę wady, która okaże się nieusuwalna.

Jeżeli Kupujący nie wybierze sobie swojego prawa, wynikającego z istotnego naruszenia umowy w terminie, należą mu wtedy prawa takie same, jak w wypadku drobnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany udowodnić zakup towaru (najlepiej dowodem zakupu). Termin do załatwienia reklamacji zaczyna się od momentu zgłoszenia reklamacji. Kupujący przekaże albo dostarczy towar Sprzedającemu lub do miejsca, przeznaczonego do naprawy, w tym samym czasie lub niezwłocznie po złożeniu reklamacji. Towar powinien być podczas transportu odpowiednie zapakowany, aby uniknąć uszkodzeń, miałby być czysty i kompletny.

Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, podjąć decyzję w sprawie reklamacji, ewentualnie zdecydować, czy jest do rozwiązania reklamacji potrzebna ocena ekspercka. W tym samym czasie Sprzedający poinformuje również Kupującego o potrzebie oceny eksperckiej. Sprzedający wykona reklamację, w tym usunięcie wady, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od jej złożenia, chyba że zgodzi się pisemnie z Kupującym na dłuższym terminie. Po upłynięciu tego terminu ma Kupujący takie same prawa, jak w wypadku istotnego naruszenia umowy.

Jeśli Sprzedający odmówi usunięcia wady, Kupujący może zażądać rozsądnej zniżki ceny lub odstąpienia od umowy.

Okres gwarancji przedłuża się o czas od złożenia reklamacji do jej koniecznego wykonania lub do momentu, gdy Kupujący był zobowiązany odebrać towar. W wypadku wymiany towaru lub tylko jego części, stosuje się odpowiedzialność Sprzedającego tak, jakby był to zakup nowego towaru lub jego części.

Jeżeli nie istnieje możliwość monitorowania przebiegu reklamacji on-line, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o przebiegu reklamacji, zgodnie z jego wymogami, za pomocą poczty elektronicznej lub SMS.

W wypadku reklamacji uzasadnionej, przysługuje Kupującemu odszkodowanie za faktycznie poniesione koszty.

  1. Ochrona danych osobowych

Sprzedający jest administratorem danych osobowych, podanych w celu realizacji przedmiotu umowy.

Dane identyfikacyjne oraz kontaktowe administratora

Firma/Imię i nazwisko: Kuciánová Gabriela

Siedziba: Vaňkova 2627/10, Přerov 750 02

Numer identyfikacyjny: 06773460

Telefon: (+420) 732 920 979

E-mail: info@sepibone.com

Adres kontaktowy: Vaňkova 2627/10, Přerov 750 02

 

Potrzeba przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu zawarcia umowy zakupu, jej późniejszego wykonania (realizacja zamówienia, wydanie z magazynu i dostawy towaru) oraz ewentualnego rozwiązania praw z wadliwego świadczenia (reklamacje), Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej 2016/679, ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych (zwane dalej GDPR), jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu (ewentualnie dopełni inne dane do przetworzenia - dane dotyczące opłaty itp.).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR wykonywanie umowy, której stroną umowną jest kupujący.

Kategorie odbiorców/odbiorcy danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Kupującego podmiotom innym niż następującym podmiotom przetwarzającym:

a) umowny przewoźnik towarów, wybrany przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu dostarczenia towaru, lista przewoźników towarów dostępna jest tutaj, podczas gdy podane zostaną następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu;

b) operator internetowej platformy Heureka.cz w celu wygenerowania oraz wysyłania ankiety zadowolenia z zakupu w ramach programu „Sprawdzone przez klientów” (Ověřeno zákazníky”), w który zaangażowany jest sklep internetowy. W takim wypadku podstawa prawna przetwarzania jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR uzasadniony interes Administratora, który polega na stwierdzeniu zadowolenia klienta z zakupem u Administratora. Ankiety wysyłane są do wszystkich Kupujących, którzy nie odmówili wysłania informacji handlowych zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (nr 480/2004 Zb.), i są wysyłane po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator internetowej platformy Heureka.cz jest upoważniony do wykorzystania podanego adresu e-mail wyłącznie w celu wygenerowania i wysłania ankiety zadowolenia z zakupu zgodnie z Warunkami programu „Sprawdzone przez klientów”, dostępnymi tutaj: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Kupujący może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wysyłaniu ankiet w ramach programu „Sprawdzone przez klientów” poprzez odrzucenie dalszych ankiet za pomocą linku w e-mailu. W wypadku wyrażenia sprzeciwu, ankiety nie będą nadalej wysyłane do Kupującego.

Czas przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas, niezbędny do wykonania umowy (realizacja zamówienia, wydanie z magazynu i dostawy towaru), dalej na czas trwania gwarancji prawnej (24 miesiące od otrzymania towaru) lub na czas trwania gwarancji umownej.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 31 ustawą o rachunkowości (nr 593/1991 Zb.), Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i zapisów księgowych (faktur) przez okres 5 lat, począwszy od końca okresu obrachunkowego, do którego się odnoszą (tzn. jeżeli towar nabyty jest w 2018 r., faktura należy być przechowywana do końca 2023 r.). Administrator jest również zobowiązany zgodnie z § 47 ustawą ustanawiającą system podatkowy (nr 337/1992 Zb.) do przechowywania faktury przez 3 lata od końca okresu podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z fakturą (tzn. jeżeli towar nabyty jest w 2018 r., musi być faktura przechowywana w celu postępowań podatkowych do końca 2021 r.). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

DLA PODATNIKÓW VAT:

Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że zgodnie z § 35 ustawy o podatku VAT (nr 235/2004 Zb.), Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym doszło do transakcji (tzn. jeżeli towar nabyty jest w 2018 r., musi być faktura przechowywana do końca 2028 r.). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Prawa Kupującego w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący przyjmuje dalej do wiadomości, że zgodnie z art. 15–21 GDPR ma prawo:

a) na dostęp do danych osobowych, polegającym na prawie do uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy jego dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma kupujący prawo do uzyskania dostępu do tych oto danych osobowych oraz do uzyskania informacji, określonych w art. 15 GDPR;

(b) na korektę niedokładnych danych osobowych, które dotyczą Kupującego, dalej z uwzględnieniem celów przetwarzania, Kupujący ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym również poprzez dostarczenie dodatkowego ogłoszenia zgodnie z art. 16 GDPR;

(c) do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), polegającym na usunięciu przez Administratora danych osobowych Kupującego bez zbędnej zwłoki, w momencie, gdy nie będą one nadalej potrzebne do celów wykonywania umowy, chyba że istnieją inne względy prawne do ich kolejnego przetwarzania;

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, określonych w art. 18 GDPR;

e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR;

f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 GDPR.

Administrator dostarczy na żądanie Kupującego, informacje o podjętych środkach, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

W wypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych ma Kupujący prawo skierować się do urzędu ds. ochrony danych osobowych, który jest organem odpowiedzialnym w tym zakresie i wnieść skargę.

  1. Rozwiązanie sporów

Spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym rozwiązywa sąd powszechny.

Kupujący, który jest Konsumentem, ma na podstawie ustawy o ochronie konsumenta (nr 634/1992 Zb.) prawo do pozasądowwego rozwiązania sporu konsumenckiego, wynikającego z umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usług. Jednostką, uprawnioną do dokonywania rozwiązania pozasądowego jest Czeska Inspekcja Handlowa. Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych www.coi.cz.

Pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego wszczynane jest wyłącznie na wniosek Konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozwiązany bezpośrednio ze Sprzedającym. Wniosek należy złożyć w ciągu jednego roku od daty, kiedy Konsument po raz pierwszy skorzystał ze swego prawa, które jest przedmiotem sporu.

Konsument ma prawo do wszczynania pozasądowego rozwiązania sporów on-line, za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujący może również wnioskować o konsultacje z dTest, o.p.s., w celu uzyskania porady na temat swoich praw konsumenckich porzez www.dtest.cz/poradna lub na telefonie +420 299 149 009.

Organ właściwy ds. nadzoru nad obowiązkami wynikającymi z przepisów o ochronie konsumneta (nr 634/1992 Zb.) wykonuje www.coi.cz.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).